Regulamin serwisu internetowego my-gym.pl

(zwany dalej „REGULAMINEM”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego my-gym.pl. W Regulaminie określone zostały prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności zarządzającego Serwisem Administratora.
1.2  Przed rozpoczęciem korzystania Serwisu my-gym.pl, Użytkownik musi zapoznać się z treścią Regulaminu i bezwarunkowo zaakceptować wszystkie jego warunki. Odmowa zaakceptowania Regulaminu będzie jednoznaczna z brakiem możliwości zamieszczenia jakiejkolwiek treści i korzystania z Serwisu my-gym.pl.

§ 2 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

2.1 Usługodawca (Administrator) – podmiot świadczący na rzecz Użytkowników usługi  drogą elektroniczną, którym są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – pion my-gym.pl, znajdujący się pod adresem Stary Rynek 87/88 61-773 Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000 199402, NIP 524 249 5143, REGON 015690013 00021.
2.2 my-gym.pl - społecznościowy portal internetowy, znajdujący się pod adresem www.my-gym.pl, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę wiadomości poczty elektronicznej z innymi Użytkownikami Serwisu oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zwany dalej „Serwisem”.
2.3 Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2.4 Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz. 1204), na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę. Zasady świadczenia usług opisane zostały w niniejszym Regulaminie.
2.5 Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem
2.6 Konto – miejsce udostępnione przez Usługodawcę, w którym Użytkownik wprowadza dane do Serwisu.
2.7 Konto fikcyjne – konto zawierające niezwiązane z Użytkownikiem dane.
2.8 Login – nazwa wybrana przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta, którą Użytkownik posługiwał się będzie w Serwisie.
2.9 Poczta – umożliwiająca komunikacje między Użytkownikami Serwisu elektroniczna skrzynka pocztowa.
2.10 Profil – strona Użytkownika w Serwisie, na której dobrowolnie umieścił on dane, w tym również zdjęcia. Zapoznawać się z nimi mogą inni Użytkownicy. Dane te mogą być również wykorzystane przez Administratora w sposób unormowany w Regulaminie.
2.11 Moderator – Użytkownik, który otrzymał od Administratora dodatkowe uprawnienia związane w szczególności z administrowaniem podstrony klubu (dodawanie aktualnych wydarzeń związanych z Klubem, dodawanie zdjęć w galerii klubu, monitorowanie forum Klubu itp.).
 

§ 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies,
c) konto poczty e-mail.
 

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1 Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
4.2 Utworzenie Konta przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
4.3 Utworzenie Konta ma miejsce po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem internetowym
http://www.my-gym.pl/?a=profile&a2=register. Moment rejestracji jest równoznaczny z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą na czas nieokreślony.
4.3 Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzenia do formularza rejestracyjnego zgodnych z prawdą danych osobowych. Wyjątkiem jest Konto fikcyjne.
4.4 Wysłanie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego następujących oświadczeń:
a) dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są prawdziwe,
b) dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych i wizerunku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu wywiązania się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Administratora, w ramach Usług świadczonych w Serwisie; 
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów od Administratora dotyczących funkcjonowania Serwisu,
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
g) zapoznałem się z treścią, akceptuję oraz zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
4.5 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Wyjątkiem są Konta fikcyjne. W przypadku obu rodzajów Kont, zakazuje się udostępniania go innym osobom, jak również korzystanie z Kont innych osób.
4.6 Czynności prowadzące do zakłócania, utrudniania i destabilizacji funkcjonowania Serwisu są niedopuszczalne. Jeżeli Administrator stwierdzi dopuszczenie się przez Użytkownika takich praktyk, może bez uprzedniego ostrzeżenia zablokować Użytkownikowi Konto. Administrator może wówczas żądać od Użytkownika naprawienia szkód wyrządzonych jego działaniami lub zwrotu kosztów poniesionych w celu naprawienia szkód.
4.7 Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania prywatności innych osób, szczególnie przez zbieranie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody. Wyjątkiem są przypadki zgodne z prawem, opisane w Regulaminie.
4.8 Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań na szkodę Administratora oraz Użytkowników.
4.9 Administrator zastrzega sobie prawo wyboru Moderatorów podstron klubów. Jednocześnie Administrator przy wyborze Moderatora zobowiązuje się dołożyć należytej staranności.
4.10 Niedopuszczalne jest wykorzystywania Serwisu do celów sprzecznych z jego społecznościowym charakterem. Przede wszystkim zabronione jest umieszczanie wszelkich treści, w tym również zdjęć, o charakterze erotycznym, pornograficznym, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste, czy też innych treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
4.11  Rozsyłanie spamu lub niezamówionej informacji handlowej, prowadzenie działalności komercyjnej lub promocyjnej bez uprzedniego poinformowania Administratora i otrzymania jego zgody jest zabronione.

§ 5 ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż jego działania mogą być szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników. Są to w szczególności:
a) używanie słów lub zdjęć powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe,
b) umieszczanie na Koncie innych treści lub zdjęć mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek oraz funkcjonowanie Serwisu,
c) inne działania podjęte przez Użytkownika mogące zaszkodzić Serwisowi lub innym Użytkownikom.
5.2 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konta Użytkownika treści lub zdjęć niezgodnych z przepisami prawa, naruszających ogólnie przyjęte normy moralne lub innych będących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
5.3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana zarówno przez Administratora, jak również przez Użytkownika. W obu przypadkach rozwiązanie to jest natychmiastowe i nie wymaga podania przyczyny. Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem Konta Użytkownika.
5.4 Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie przez niego Konta. Funkcja ta znajduje się w zakładce „Edytuj profil”.
5.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego założenia Konta Użytkownikowi w sytuacji, gdy poprzednie Konto Użytkownika zostało przez Administratora zablokowane ze względu na działania niezgodne z Regulaminem.

§ 6 DANE OSOBOWE  ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Usługodawca jako Administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.2 W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości lub uzyskania informacji  dotyczących zgodności z prawem danych osobowych podanych przez Użytkownika, w szczególności danych naruszających dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia danych osobowych niezgodnych z prawem,
b) natychmiastowego i bezwarunkowego zablokowania Konta do momentu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA SERWISU

7.1 Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, mających na celu zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych przez niego Usług. Jednocześnie Administrator oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu ani za związane z tym niedogodności zaistniałe po stronie Użytkowników, w szczególności gdy wywołane one zostały siłą wyższą, awarią sprzętu lub zabronioną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli skutkiem takich zakłóceń byłaby utrata danych wprowadzonych przez Użytkowników na swoje Konta.
7.2 Administrator nie podnosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu lub niektórych jego zasobów, wówczas gdy wynikają one z naprawy, remontu lub modernizacji Serwisu. O przerwach w dostępie i szacowanym ich czasie, Użytkownicy będą informowani przez Administratora. 
7.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, w tym również zdjęcia, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Treści te są wyłącznie opiniami lub poglądami wyrażanymi przez Użytkowników i nie mogą być utożsamiane z opiniami lub poglądami Administratora Serwisu. Użytkownik, który mimo zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu zamieścił w Serwisie zabronione treści, może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną wobec Administratora i osób trzecich.
7.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w szczególności za wykorzystanie przez nie danych zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie niezgodnie z celem działania Serwisu.
7.5 Odpowiedzialność za zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie wszelkich treści, w tym również zdjęć, ponosi wyłącznie zamieszczający je Użytkownik.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Użytkownik może reklamować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Administratorowi.
8.2 Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdy reklamacja wynikać będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi.
8.3 W przypadku gdy reklamacja dotyczy usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem funkcji Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi. Ponadto Administrator nie jest obarczony obowiązkiem przekazywania reklamacji podmiotowi odpowiedniemu do jej rozpatrywania.

§ 9 ZMIANY W REGULAMINIE

9.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Przesłankami skłaniającymi Administratora Serwisu do zmian Regulaminu mogą być techniczne, prawne lub merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu. Zmiany mogą zostać dokonane w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn.
9.2 Zmieniony Regulamin będzie udostępniany Użytkownikom pod adresem internetowym http://www.my-gym.pl/?a=about&a2=terms
9.3 Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy akceptacji nowych postanowień Regulaminu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu ze strony Użytkownika spowoduje jednak wygaśnięcie umowy między Serwisem, a Użytkownikiem, a skutkiem tego będzie usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.my-gym.pl/?a=about&a2=terms
10.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej Serwisu.
10.3 Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
10.4 Terminy zapisane wielkimi literami mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.
10.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
10.6 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub zawieranych na jego podstawie umów o świadczenie usług elektronicznych będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
 

Partnerzy serwisu